Historia

Kolonirörelsen i Sverige startade i slutet av 1800-talet. Vid första världskrigets utbrott fanns det 26 koloniträdgårdar i landet. Livsmedelsbristen var stor och kommunerna beslutade då upplåta mark till koloniträdgårdar för odling. Koloniföreningar bildades, då det ansågs att föreningarna bättre kunde  kontrollera att medlemmarna skötte sina lotter än vad kommunerna skulle kunna.

Första koloniområdet i Kalmar var Norra koloniområdet som började bebyggas år 1912, därefter kom Södra koloniområdet och Jordgubben år 1917. Efter andra världskrigets slut ville många familjer ha en egen jordlott att odla på för att dryga ut matkassan. Efterfrågan på kolonilotter var stor och till lotterna på de koloniområden som redan fanns var det långa kölistor. Kalmar kommun beslutade därför år 1945 upplåta ett nytt område till kolonilotter beläget i utkanten av Berga. Året därpå påbörjades arbetet med att staka ut odlingslotter och anlägga vägar på området och år 1947 bildades så Berga koloniträdgårdsförening. Här var då åkermark och genomgående stenmurar som gränser. Mycket arbete krävdes innan området var indelat och vägar byggts men redan år 1949 fanns ett 40-tal koloniägare på området. 

“svårt att förstå hur vi kunde samsas två vuxna och tre barn (födda 1950, 1952 och 1955) på denna
lilla yta, utan rinnande vatten. Man fick laga mat på fotogenkök och sen var det utedass förstås.”

(Bengt Pettersson kolonist under 1947-1961)

                

Undan för undan kom det till något nytt. El och vattenledningar drogs fram till tomtgränserna och de små masonitskjulen som tjänat till förvaring och regnskydd ersattes med små kolonistugor. Vägarna på området blev färdiggrusade och parkeringsplatser började iordningställas.

År 1967 bildades Damklubben med en egen styrelse och årsmöten. De hade då redan varit aktiva i 20 år och hade kokat kaffe till de som jobbade på området med att dela in lotter och anlägga vägar. Damklubben ordnade med fester, resor och hade lotterier för att hjälpa till med det ekonomiska under områdets uppbyggnad.

                   
Ett föreningshus kom till år 1974 genom att föreningen erhöll Norra Kyrkogårdens personallokal. Huset fraktades med transportbil till området och byggdes om till nuvarande föreningshus.

Föreningshuset invigdes år 1975.

                                              

Under år 1982 grävdes området upp, då Elverket tog ner luftledningar som ersattes av jordkabel. Samtidigt passade föreningen på att byta ut gamla vattenledningar som var rostiga och börjat läcka.

Idag består Berga koloniområde av 82 stugor.

Från att från början varit beläget i stadens utkanter så har området allt eftersom staden växt kommit att ligga allt mer centralt. Idag utgör Berga koloniområde en grön oas mellan stadsdelarna Berga och Norrliden i Kalmar.